Privacybeleid

Versie 28 mei 2018

De Twentse Politiekapel (kortweg TPK) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In het privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De TPK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Als TPK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
  Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden
  Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door de TPK verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  Administratieve doeleinde;
  Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
  De lidmaatschapsovereenkomst;
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de TPK de volgende persoonsgegevens van u vragen:
  Naam;
  Adres;
  Woonplaats;
  Telefoonnummer;
  E-mailadres;
  Geslacht;
  Geboortedatum.
  Uw persoonsgegevens worden door de TPK opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
  Gedurende de looptijd van de overeenkomst, daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar en indien geen bezwaar voor onbepaalde tijd in het oud-ledenregister.
  Verwerking van persoonsgegevens van abonnees van onze nieuwsbrief.
  Persoonsgegevens van deze abonnees worden door de TPK verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  Het informeren van personen d.m.v. nieuwsuitingen.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
  Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de TPK de volgende persoonsgegevens van u vragen:
  Voornaam of voorletter(s)
  Achternaam;
  Adres
  Postcode en woonplaats
  E-mailadres.
  Uw persoonsgegevens worden door de TPK opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
  Gedurende de periode dat men aangemeld is.
  Verwerking van persoonsgegevens van donateurs, sponsoren, gastmuzikanten en geïnteresseerden
  Persoonsgegevens van donateurs, sponsoren, gastmuzikanten en geïnteresseerde worden door de TPK verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
  Mondelinge of schriftelijke toestemming.
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de TPK de volgende persoonsgegevens van u vragen:
  Voornaam;
  Tussenvoegsel;
  Achternaam;
  Adres;
  Woonplaats;
  Telefoonnummer;
  E-mailadres.
  Uw persoonsgegevens worden door de TPK opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
  Gedurende de periode dat men gezien wordt als een donateurs, sponsoren, gastmuzikanten en/of geïnteresseerde.
  Verstrekking aan derden
  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
  Het inschrijven voor muziekles;
  Het hosten van de website;
  Het analyseren van de website;
  Het verzorgen van de (financiële) administratie;
  Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
  Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
  Buiten de EU
  Wij werken met partijen welke gevestigd zijn buiten de EU: Dropbox (opslag documenten), Google (analytics website) en Mailchimp (nieuwsbrieven). Al deze partijen staan op de Privacy Shield List en hebben een EU-U.S. Privacy Shield.
  Bewaartermijn
  De TPK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
  Beveiliging
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
  We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  Rechten omtrent uw gegevens
  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
  Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
  Vragen
  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met het dagelijks bestuur via secretaris@twentsepolitiekapel.nl
  Bankrelatie ING: NL81 INGB 0000256291 KVK:40074069
  Bestuur Twentse Politie Kapel.